ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

เขต 1 1696 2 381 9 159 7 56 56 0
เขต 2 508 12 1861 8 28 70 78 78 0
เขต 3 771 51 417 1 41 15 28 9 19
เขต 4 3342 5 347 4 122 12 51 37 14
เขต 5 1858 7 1390 46 137 10 60 55 3
เขต 6 5362 36 2917 18 207 113 131 95 21
เขต 7 543 17 2356 4 105 35 78 28 48
เขต 8 1833 137 598 4 78 5 31 18 13
เขต 9 1616 113 266 1 91 0 18 17 1
เขต 10 792 9 585 2 77 4 84 69 15
เขต 11 5915 19 4 4 402 0 127 127 0
เขต 12 2130 12 510 0 118 26 156 45 111
กรุงเทพมหานคร 15880 820 28747 404 3 2370 1611 1239 367
รวมทั้งสิ้น 42246 1240 40379 505 1568 2667 2509 1873 612