ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

เขต 1 1790 2 382 11 160 6 56 56 0
เขต 2 550 12 1867 8 28 70 78 78 0
เขต 3 790 51 418 1 41 15 28 9 19
เขต 4 3722 5 345 5 124 13 50 36 14
เขต 5 1927 7 1397 45 137 10 60 55 3
เขต 6 5537 38 3011 18 207 113 131 95 21
เขต 7 661 35 2374 3 105 35 78 28 48
เขต 8 1904 138 610 4 79 5 31 18 13
เขต 9 1675 114 265 1 91 0 18 17 1
เขต 10 804 8 601 2 77 4 84 69 15
เขต 11 5991 19 4 5 404 0 127 127 0
เขต 12 2164 12 511 1 119 26 156 45 111
กรุงเทพมหานคร 15061 157 26103 371 3 2329 1236 980 251
รวมทั้งสิ้น 42576 598 37888 475 1575 2626 2133 1613 496