ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

เขต 1 1652 2 386 10 157 7 56 56 0
เขต 2 473 16 1854 6 28 70 78 78 0
เขต 3 749 51 416 1 41 15 28 9 19
เขต 4 2653 5 434 4 121 13 56 41 15
เขต 5 1804 47 1347 45 135 10 62 56 4
เขต 6 5038 63 2888 19 205 114 132 95 22
เขต 7 501 50 2315 4 104 35 78 28 48
เขต 8 1799 134 596 4 77 5 31 18 13
เขต 9 1531 111 272 1 90 0 18 17 1
เขต 10 773 28 548 2 75 4 84 67 17
เขต 11 5684 18 13 2 395 1 129 129 0
เขต 12 2102 13 507 0 117 27 155 45 110
กรุงเทพมหานคร 15401 2377 67002 451 3 3530 3011 1986 1018
รวมทั้งสิ้น 40160 2915 78578 549 1548 3831 3918 2625 1267