ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

เขต 1 1790 2 382 11 159 6 56 56 0
เขต 2 550 12 1867 8 28 70 78 78 0
เขต 3 789 51 418 1 41 15 28 9 19
เขต 4 3700 5 345 4 124 12 50 36 14
เขต 5 1925 7 1397 45 137 10 60 55 3
เขต 6 5529 37 3009 19 207 113 131 95 21
เขต 7 660 35 2374 3 105 35 78 28 48
เขต 8 1901 138 610 4 78 5 31 18 13
เขต 9 1672 114 265 1 91 0 18 17 1
เขต 10 812 10 601 2 77 4 84 69 15
เขต 11 5989 19 4 4 404 0 127 127 0
เขต 12 2162 12 511 0 118 26 156 45 111
กรุงเทพมหานคร 15096 258 27447 372 3 2344 1409 1156 249
รวมทั้งสิ้น 42575 700 39230 474 1572 2640 2306 1789 494