ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

เขต 1 1633 2 385 9 157 7 53 53 0
เขต 2 464 16 1854 6 27 70 78 78 0
เขต 3 745 51 415 1 41 15 28 9 19
เขต 4 2539 9 417 4 121 14 63 47 16
เขต 5 1788 46 1343 45 135 10 62 55 5
เขต 6 4963 64 2881 21 205 114 132 95 22
เขต 7 496 50 2313 4 104 35 78 28 48
เขต 8 1790 132 595 4 77 5 31 17 14
เขต 9 1491 109 271 0 90 0 18 17 1
เขต 10 772 29 546 2 75 4 84 67 17
เขต 11 5593 17 12 4 394 1 129 129 0
เขต 12 2086 13 506 2 117 28 155 44 111
กรุงเทพมหานคร 13703 13052 71866 449 3 3645 3511 1785 1720
รวมทั้งสิ้น 38063 13590 83404 551 1546 3948 4422 2424 1973