ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

เขต 1 1793 2 381 10 160 6 56 56 0
เขต 2 553 11 1866 9 28 70 78 78 0
เขต 3 791 51 417 1 41 15 28 9 19
เขต 4 3757 5 340 4 130 14 50 36 14
เขต 5 1933 7 1395 45 137 10 60 55 3
เขต 6 5553 38 3005 18 207 113 126 90 21
เขต 7 662 35 2374 4 105 35 78 28 48
เขต 8 1906 138 610 5 80 5 31 18 13
เขต 9 1677 114 264 1 92 0 18 17 1
เขต 10 793 7 601 2 79 4 84 69 15
เขต 11 6006 19 1 5 405 0 127 127 0
เขต 12 2166 12 510 1 119 26 156 45 111
กรุงเทพมหานคร 18272 81 21370 379 2 2298 1116 860 251
รวมทั้งสิ้น 45862 520 33134 484 1585 2596 2008 1488 496