ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

เขต 1 1636 2 385 9 157 7 56 56 0
เขต 2 466 16 1854 6 27 70 78 78 0
เขต 3 745 51 415 1 41 15 28 9 19
เขต 4 2553 8 421 4 121 14 62 47 15
เขต 5 1795 47 1344 45 135 10 62 56 4
เขต 6 4980 64 2883 19 205 114 132 95 22
เขต 7 496 50 2313 4 104 35 78 28 48
เขต 8 1792 133 595 4 77 5 31 18 13
เขต 9 1496 109 271 1 90 0 18 17 1
เขต 10 772 28 547 2 75 4 84 67 17
เขต 11 5616 18 13 2 394 1 129 129 0
เขต 12 2091 13 506 0 117 27 155 44 111
กรุงเทพมหานคร 13624 7778 73831 431 3 3619 3352 2051 1295
รวมทั้งสิ้น 38062 8317 85378 528 1546 3921 4265 2695 1545