ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

เขต 1 1626 2 412 9 157 7 54 54 0
เขต 2 461 16 1853 6 27 70 78 78 0
เขต 3 746 51 416 1 41 15 28 10 18
เขต 4 2497 11 413 4 121 14 67 51 16
เขต 5 1783 46 1344 43 135 11 62 55 5
เขต 6 4951 64 2879 21 204 114 132 95 22
เขต 7 493 50 2311 4 104 35 78 28 48
เขต 8 1784 132 596 4 76 5 31 17 14
เขต 9 1477 109 272 0 90 0 18 17 1
เขต 10 778 29 546 2 74 5 84 66 18
เขต 11 5547 17 12 4 393 2 129 129 0
เขต 12 2089 13 507 2 116 28 155 46 109
กรุงเทพมหานคร 14196 25514 71010 441 4 3687 3827 1703 2114
รวมทั้งสิ้น 38428 26054 82571 541 1542 3993 4743 2349 2365