ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

เชียงใหม่ 276 0 1 3 55 1 6 6 0
ลำพูน 125 0 49 0 8 0 9 9 0
ลำปาง 79 0 0 0 14 0 1 1 0
แพร่ 122 1 57 4 0 6 3 3 0
น่าน 144 0 11 0 7 0 21 21 0
พะเยา 20 0 264 1 12 0 0 0 0
เชียงราย 838 1 3 1 61 0 13 13 0
แม่ฮ่องสอน 28 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 1632 2 385 9 157 7 53 53 0