ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ศรีสะเกษ 26 29 146 0 14 1 38 36 2
อุบลราชธานี 484 0 180 2 39 2 37 31 6
ยโสธร 3 0 219 0 14 0 9 0 9
อำนาจเจริญ 121 0 0 0 4 0 0 0 0
มุกดาหาร 137 0 1 0 4 1 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 771 29 546 2 75 4 84 67 17