ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

นครศรีธรรมราช 137 0 2 0 29 0 4 4 0
กระบี่ 1313 7 3 1 33 0 3 3 0
พังงา 699 0 3 0 24 0 25 25 0
ภูเก็ต 1709 1 2 2 185 1 34 34 0
สุราษฎร์ธานี 1488 0 1 0 101 0 56 56 0
ระนอง 119 0 0 1 11 0 7 7 0
ชุมพร 126 9 1 0 11 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 5591 17 12 4 394 1 129 129 0