ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

สงขลา 1172 0 92 0 34 1 103 9 94
สตูล 78 0 214 0 2 18 26 15 11
ตรัง 197 1 19 1 40 0 10 4 6
พัทลุง 171 0 2 1 15 0 1 1 0
ปัตตานี 67 0 6 0 15 1 0 0 0
ยะลา 395 11 34 0 8 0 0 0 0
นราธิวาส 5 1 139 0 3 8 15 15 0
รวมทั้งสิ้น 2085 13 506 2 117 28 155 44 111