ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

อุตรดิตถ์ 28 0 283 0 1 21 0 0 0
ตาก 18 6 378 3 0 7 28 28 0
สุโขทัย 38 0 490 0 0 8 31 31 0
พิษณุโลก 226 0 501 3 15 23 14 14 0
เพชรบูรณ์ 154 10 202 0 11 11 5 5 0
รวมทั้งสิ้น 464 16 1854 6 27 70 78 78 0