ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ชัยนาท 6 0 190 0 7 0 7 6 1
นครสวรรค์ 610 0 7 1 18 1 1 1 0
อุทัยธานี 26 0 194 0 0 14 16 0 16
กำแพงเพชร 83 48 23 0 6 0 4 2 2
พิจิตร 20 3 1 0 10 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 745 51 415 1 41 15 28 9 19