ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

นนทบุรี 1053 4 72 2 46 1 13 13 0
ปทุมธานี 513 3 9 1 41 0 8 7 1
พระนครศรีอยุธยา 432 2 172 0 7 1 14 13 1
อ่างทอง 35 0 3 0 5 1 3 0 3
ลพบุรี 55 0 0 0 8 0 1 1 0
สิงห์บุรี 54 1 148 1 0 11 0 0 0
สระบุรี 230 0 0 0 8 0 7 7 0
นครนายก 163 0 11 0 6 0 17 6 11
รวมทั้งสิ้น 2535 10 415 4 121 14 63 47 16