ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ราชบุรี 236 0 10 0 11 0 0 0 0
กาญจนบุรี 268 6 421 1 19 10 19 18 1
สุพรรณบุรี 110 27 58 0 10 0 3 0 1
นครปฐม 238 0 1 1 23 0 5 5 0
สมุทรสาคร 76 13 131 1 11 0 21 18 3
สมุทรสงคราม 36 0 1 0 3 0 0 0 0
เพชรบุรี 36 0 717 41 11 0 12 12 0
ประจวบคีรีขันธ์ 788 0 4 0 47 0 2 2 0
รวมทั้งสิ้น 1788 46 1343 44 135 10 62 55 5