ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

สมุทรปราการ 402 3 9 1 16 31 7 7 0
ชลบุรี 2995 7 1833 17 122 1 59 45 14
ระยอง 850 0 72 0 37 1 45 37 8
จันทบุรี 16 10 433 0 7 25 13 1 0
ตราด 524 0 9 1 10 0 0 0 0
ฉะเชิงเทรา 62 44 339 1 1 18 3 0 0
ปราจีนบุรี 24 0 171 0 6 18 4 4 0
สระแก้ว 90 0 15 1 6 20 1 1 0
รวมทั้งสิ้น 4963 64 2881 21 205 114 132 95 22