ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ขอนแก่น 64 0 1273 2 43 1 49 9 40
มหาสารคาม 35 31 505 0 16 2 12 2 8
ร้อยเอ็ด 133 18 534 0 36 14 16 16 0
กาฬสินธุ์ 264 1 1 2 9 18 1 1 0
รวมทั้งสิ้น 496 50 2313 4 104 35 78 28 48