ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

หนองบัวลำภู 62 0 165 3 4 5 0 0 0
อุดรธานี 989 14 98 1 24 0 4 2 2
เลย 264 0 0 0 13 0 4 4 0
หนองคาย 249 115 85 0 4 0 20 8 12
สกลนคร 110 3 128 0 24 0 3 3 0
นครพนม 99 0 0 0 5 0 0 0 0
บึงกาฬ 17 0 119 0 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 1790 132 595 4 77 5 31 17 14