ผู้ให้บริการ

ผู้ดำเนินการ

สถานประกอบการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผ่านการรับรอง

นครราชสีมา 907 1 2 0 57 0 14 14 0
บุรีรัมย์ 330 33 4 0 13 0 1 1 0
สุรินทร์ 55 75 260 0 14 0 2 1 1
ชัยภูมิ 198 0 5 0 6 0 1 1 0
รวมทั้งสิ้น 1490 109 271 0 90 0 18 17 1