รายงานจำนวนสถานประกอบการในพื้นที่

พื้นที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติให้ประกอบกิจการออกใบอนุญาตแล้ว